Liv Berit C Vold

 

Førskolelærer med spesialpedagogisk videreutdanning.
Terapeut i nevrofysiologisk psykologi og nevrofeedback.

 

Jeg har i mer enn 30 år arbeidet innenfor det spesialpedagogiske felt, og har møtt barn og ungdom med de fleste typer utfordringer i forhold til læring og atferd.

 

Det er min klare overbevisning og erfaring at alle har mulighet til videre utvikling, gitt riktig forståelse og gode tiltak.

Fordi lærings- og atferdsvansker ofte er sammensatt problematikk, er jeg opptatt av å finne de mest grunnleggende årsaksfaktorer.
Eks. er: Kartlegging og testing av nevrofysiologisk og motorisk utvikling og status, sansefunksjon og -integrasjon, testing av ulike hjerneområders frekvensproduksjon.

Mange kommer til Senter for Bedre Læring med èn eller flere diagnoser, men med dårlige erfaringer ift tiltak og/eller behandling.
Jeg er opptatt av å finne individuelt tilpassete tiltak og treningsprogram som gir positiv utvikling.


I de senere år har jeg arbeidet mye med nevrofeedback som et effektivt treningsverktøy, og har p.t mer enn 3000 timer og svært mange fornøyde barn, ungdom og voksne klienter.
 

 

 

 

 

livberit@senterbl.no
T: (47) 924 17 205