top of page

Grunnleggende begrepsundervisning som grunnlag for all videre læring

 

Begrepsundervisning handler om å hjelpe barnet i å oppdage hvordan alle sammensatte ting, hendelser og oppgaver kan deles inn i mindre deler.

Ved å lære å oppdage og navnsette ulike egenskaper ved disse delene, kan all lærdom settes i system slik at det skaper mening og orden. Isteden for å putte all ny informasjon inn i en eneste stor ”roteskuff”, lærer barnet å sortere kunnskapen i et oversiktlig system.

Til dette brukes et analyseverktøy kalt grunnleggende begreper.

 

Ved hjelp av BU- modellen (Magne Nyborg, begrepsundervisningsmodellen) kan enkeltbegrep læres gjennom forbindelseslæring (selektiv assosiasjon), forskjellslæring (selektiv diskriminasjon) og likhetsoppdagelse (selektiv generalisering).

Ved hjelp av de grunnleggende begrepene, blir det for ksempel lettere å lære:
 

Språk

- gjenkjenne talte lyder i ord (analyse av språklyd og artikulasjon)

- gjenkjenne og reprodusere bokstaver, stavelser og ord (analyse av former og delformer)

- forstå og anvende rettskrivningsregler og bygge et godt vokabular, dvs. forstå 

   meningsinnholdet i ulike ord i ulike talte eller skrevne tekster.

 

Matematikk

- forstå og anvende ulike tallsymbol og måleenheter

- forstå endringer i antall og mengde i matematikken

- gjenkjenne ulike former og forstå prinsippene i geometrien

- kunne dele opp sammensatte regnestykker til mindre delproblemer som blir

   overkommelige å løse

 

Magne Nyborgs er opphavsmannen bak PSI-modellen (Person-Situasjon-Interaksjonsmodellen), listen med grunnleggende begreper,

systematisk begrepsundervisning / BU-modellen

(Begrepsundervisningsmodellen) og modell for ferdighetslæring.

 

Viten og ferdigheter er vår kunnskap.

Systematisk begrepsundervisning i de grunnleggende begrepene er en forutsetning for et velorganisert langtidsminne. Noe som igjen gir et godt grunnlaget for all videre læring.

 

Jo bedre strukturert og begripelig denne langtidslagrede kunnskapen er, jo bedre vil, i følge Nyborg, de videre læreforutsetningene være. Fordi undervisningen/ læringen er konsentrert om sentrale og universelle komponenter i menneskers læring og kunnskap, har forskningsresultatene vist seg å være gyldige i forhold til alle de områder av undervisning og læring der BU- strategien er prøvd de siste 40 årene. Det vil si innen vanlig pedagogikk så vel som innen spesialpedagogikk, innen alle fag og på alle nivåer av læring.

 

bottom of page