top of page
LÆRING
MOTIVASJON
MILJØ
HERNE
KROPP
Våre klienter er både barn, ungdom og voksne som har utfordringer knyttet til læring og konsentrasjon som dysleksi, dyskalkuli, ADHD, ADD, språkvansker, motoriske vansker, sosial og/eller emosjonelle fungering og ulike fagvansker i norsk, matematikk, engelsk, m.m. 

 

Vi utformer trenings- og behandlingsopplegg etter grundig kartlegging av blant annet nevromotorisk status, sansefunksjoner og -integrasjon, språk og sentrale hjernefunksjoner.
Alle tiltak blir vurdert ut fra et helhetlig perspektiv.

 

Det er mange ulike årsaker og årsakssammenhenger til at det oppstår utfordringer knyttet til motorisk utvikling, språk, konsentrasjon, læring og sosialt samspill. 

 

"Populærdiagnoser" har variert gjennom årene, fra MBD og DAMP til ADHD, ADD, Asperger og "Autistisk Spektrum".

Vi ser at disse merkelappene ofte kan skjule faktiske årsaksforhold som f.eks. utfordringer knyttet til grunnleggende funksjoner og ferdigheter. Dårlig begrunnede diagnoser blir en hindring for å finne frem til riktige og individuelt tilpassede tiltak og behandling. Det kan i tillegg føre til uheldig stigmatisering. 

 

 

Utrednings- og behandlingstilbud:

 

INPP-programmet :

INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology) ble opprettet av psykolog Peter Blythe i 1975. Han ønsket å forske på et umodent fungerende sentralnervesystems innvirkning på læring, atferd og emosjoner.

Gjennom å benytte standariserte metoder som opprinnelig var brukt innenfor medisinen, utviklet han etterhvert reliable metoder for å identifisere og vurdere tegn på nevromotorisk umodenhet hos barn og voksne. Han har også utviklet en ikke-medikamentell intervensjonsmetode som nå benevnes INPP-metoden.

Vi viser forøvrig til: www.inpp.org.uk 

 

Forsinket nevro-fysiologisk utvikling (Neuro-Developmental Delay) defineres som en tilstedeværelse av flere primitive reflekser etter første leveår, og fravær av - eller underutviklete - posturale reflekser etter tre og et halvt år.

Et umodent fungerende sentralnervesystem kan ha innvirkning på mange funksjoner; læring, atferd og emosjonell fungering.

En forsinket nevro-fysiologisk utvikling vil belaste individet og virke negativt inn på utviklingen av grunnleggende funksjonsområder som f.eks. motorikk, syn og hørsel. Dette kan igjen føre til ulik grad av læringsvansker, og hindre individet i å bruke sine evner optimalt. 

 

Sanseintegrering:

Hvis man ikke kan organisere sanseinntrykk på en god måte, blir det vanskelig å organisere/forstå verden. Vi tilbyr øvelsesprogram for å ”normalisere” de enkelte sansenes følsomhet og samarbeidet mellom dem.

 

Hørselstimulering: JIAS – et dataprogram og metode der musikk blir tilpasset den enkeltes hørselskurve. Den kan gi bedre auditiv persepsjon/språkoppfattelse og fjerne eller redusere sensitivitet. Dette kan være en metode for barn som har vansker med språk, lesing, læring og konsentrasjon.

 

 

Nevrofeedback (NFB): En godt dokumentert trenings- eller behandlingsmetode som blant annet benyttes for å stabilisere ro og øke oppmerksomhet. NFB er effektiv ift konsentrasjonsvansker og atferdsproblematikk – inkludert diagnoser som ADD, ADHD, Traumer, m.m

NFB benyttes også av toppidrettsutøvere for å maksimalisere fokus og prestasjonsevne.

Vi bruker NFB både alene og som et tillegg til andre terapier for å øke behandlingseffekten.

 

 

Andre typer terapi (samtale- og kroppsorienterte terapier):

EFT (Emotional Freedom Technique),

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing),

TRE (Trauma Releasing Exercises).

 

 

Vi kan tilby individualterapi, parterapi og familieterapi.

 

 

  • Wix Facebook page
bottom of page